Od 1 stycznia 2020 roku aby otrzymać fakturę,  w momencie sprzedaży Klient zobowiązany jest ujawnić się jako podatnik (podmiot gospodarczy).
W przypadku braku takiej informacji sprzedaż ewidencjonowana jest na urządzeniu fiskalnym.
W opisanej sytuacji, w przypadku prośby nabywcy o wystawienie faktury, Klient może ją otrzymać wyłącznie na nabywcę jako osobę prywatną.
Przepis regulujący:   Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535  USTAWA  z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SMOK.COM.PL

§1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

ADMINISTRATOR- Blue Angels imoprt-eksport Mirosław Dudek,
ul. Młynarska 13 lok. A/B 3, 64-920 Piła
CHECK-BOX
– przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą produkty od Sprzedawcy

OTRZYMANIE PRODUKTU – oznacza objęcie produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRODUKT – oznacza program bądź rzecz będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi umowy, w szczególności określający warunki sprzedaży produktów przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone na Sprzedawcę ustawowo

REKLAMACJA - związane z uznaniem przez Konsumenta, że produkt jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany produktu na nowy

SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.smok.com.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zapoznawania się ze specyfiką działalności Sprzedawcy oraz zawierania ze Sprzedawcą umów sprzedaży na odległość

SPRZEDAWCA – oznacza właściciela Sklepu – Mirosława Dudka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BLUE ANGELS IMPORT EKSPORT, MIROSŁAW DUDEK z siedzibą w Pile, ul. Młynarska 13 lok. A/B 3, kod pocztowy 64-920 Piła, posiadający numer NIP 7641742963, REGON 572056345, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki

STRONY – Kupujący i Sprzedawca

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.smok.com.pl

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu www.smok.com.pl jest handel produktami, w tym urządzeniami i oprogramowaniem z zakresu elektroniki samochodowej, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, są następujące:
  1. rozdzielczość ekranu monitora co najmniej 1024x768 pikseli,
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5,
  4. włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
  5. czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia w sklepie www.smok.com.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o ich zaakceptowaniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego check-boxa. Jednak to oświadczenie o akceptacji Regulaminu nie ma dla Konsumentów charakteru bezwzględnie wiążącego (w tym znaczeniu, iż postanowienia Regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy). Niniejszy Regulamin jest bezwzględnie wiążący dla Kupujących, którzy nie są Konsumentami.
 4. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej www.smok.com.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
 6. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 7. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 8. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami nie będącymi Konsumentami, mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Przyjmowanie i realizacja zamówień produktów

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.smok.com.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia, należy przejść do zakładki „Oferta” i wskazać preferowany produkt poprzez umieszczenie go w wirtualnym koszyku. Następnie należy podać dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię, nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy, nr telefonu, telefon, adres e-mail. Następną czynnością jest wybranie preferowanej opcji dostawy oraz formy płatności. Po wykonaniu tych czynności należy kliknąć na pole z napisem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (w momencie kliknięcia w to pole następuje zawarcie umowy sprzedaży). Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz z załączonym do niego niniejszym regulaminem w formacie pdf. 
 3. W przypadku zamówienia produktu innego niż program komputerowy i wyboru płatności przelewem, wysyłka produktu następuje po telefonicznym potwierdzeniu przez Strony treści zamówienia oraz wpłynięciu środków pieniężnych na wskazany przez Sprzedawcę po złożeniu zamówienia przez Kupującego rachunek bankowy. W przypadku wyboru formy płatności innej niż przelew, wystarczające jest telefoniczne potwierdzenie przez Strony treści zamówienia.
 4. Dostępne w sklepie formy płatności są następujące:
  1. płatność gotówką przy odbiorze produktu od kuriera,
  2. przelew, a w tym:
   1. przelew bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy,
   2. szybki przelew elektroniczny za pośrednictwem serwisu paypal.pl (którego właścicielem jest spółka PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349, z siedzibą w Luksemburgu, L-2449, luksemburska instytucja kredytowa, podlegająca nadzorowi luksemburskiej Komisji Nadzoru Sektora Finansowego),
  3. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu: ul. Młynarska 13 lok. A/B 3 w Pile.
 5. W przypadku wyboru jako formy płatności szybkiego przelewu elektronicznego za pośrednictwem serwisu paypal.pl, Kupujący ponosi dodatkowy koszt, gdyż zobowiązany jest uiścić kwotę odpowiadającą opłacie pobieranej od Sprzedawcy przez właściciela portalu paypal.pl za umożliwienie wykonania szybkiego przelewu elektronicznego. Ten dodatkowy koszt wynosi 4% ceny zamówionego produktu.    
 6. W przypadku wyboru przez Kupującego jako dostawcy Poczty Polskiej S.A. (spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nrem KRS 0000334972, posiadającej NIP 5250007313), maksymalny czas dostawy wynosi .. dni roboczych od dnia nadania produktu przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku wyboru jako dostawcy firmy kurierskiej DHL Express (Poland) Sp. z o.o. (NIP: 5270022391, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nrem KRS 0000047237 ), maksymalny czas dostawy wynosi .. dni roboczych od dnia nadania produktu przez Sprzedawcę.

§4. Dostawa produktu

 1. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Sprzedawca zaleca, o ile nie stanowi to dla Kupującego uciążliwości, zwrócenie się do dostawcy z żądaniem sporządzenia protokołu szkody. W przypadku sporządzenia protokołu szkody, Sprzedawca prosi Kupującego o zachowanie tego dokumentu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 2. Wszelkie pytania dotyczące wysyłki Sprzedawca prosi kierować na adres poczty elektronicznej info@smok.com.pl lub telefonicznie pod numer 602-867-075.
 3. Aktualne koszty sposobów dostawy dostępnych do wyboru w sklepie wyświetlają się Użytkownikowi po przejściu do wirtualnego koszyka, przed złożeniem zamówienia. Samo przejście do wirtualnego koszyka i sprawdzenie kosztów dostawy nie powoduje obowiązku złożenia zamówienia i nie jest dla Użytkownika wiążące. 

§5. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania produktu. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia  rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (np. użyciu otrzymanego kodu aktywacyjnego w celu aktywacji programu na urządzeniu)
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres info@smok.com.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj.
 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać produkt Sprzedawcy na adres: ul. Młynarska 13 lok. A/B 3, 64-920 Piła.
 4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Koszty odesłania produktu do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującym, którzy nie posiadają statusu Konsumenta.

§6. Reklamacja produktu

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość produktu w zakresie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi (art. 556 – art. 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem  602-867-075, w tradycyjnej formie pisemnej na adres wskazany w ust. 5 niniejszego paragrafu, pocztą elektroniczną na adres: info@smok.com.pl). Ze względów praktycznych najbardziej zalecana jest Konsumentowi forma pisemna bądź mailowa.
 3. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.  
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 5. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres:
  Mirosław Dudek
  smok.com.pl
  ul. Młynarska 13 lok. A/B 3
  64-920 Piła
 6. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania produktu.
 7. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.
 8. W przypadku umowy zawartej na odległość z Kupującym będącym Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec takiego Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§7. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Blue Angels import eksport Mirosław Dudek.
 2. Dane osobowe Kupujących chronione są przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Kupujących zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w szczególności poprzez przechowywanie ich na odpowiednich zabezpieczonych serwerach oraz stosowanie oprogramowania antywirusowego.
 3. Podanie przez Kupujących danych osobowych jest dobrowolne. 
 4. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego www.smok.com.pl, wystawiania Kupującym faktur bądź rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane przekazywane są do podmiotów wspierających wykonanie umowy (np. firmy kurierskie) Dane podane w trakcie rejestracji nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.
 5. Jakie dane zbieramy?:
  -imię i nazwisko lub nazwa firmy: w celu wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki
  -adres (ulica, numer domu lub lokalu, kod pocztowy, miasto) w celu zaadresowania przesyłki
  -adres email: w celu komunikacji związanej z realizacją zamówienia.
  - numer telefonu: w celu realizacji zamówienia który wymagany jest przez niektórych przewoźników realizujących dostawę
  - numer NIP: wymagany do wystawienia faktury

  W przypadku  skorzystania z zewnętrznego systemu płatności PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A lub Payu.pl wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie danych

  Subskrypcja newslettera:

  W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych logując się na swoje konto w smok.com.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera
 6. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową (na adres poczty elektronicznej info@smok.com.pl albo telefonicznie (na numer telefonu 602-867-075) bądź listownie (na wskazany w par. 1 adres siedziby Sprzedawcy).
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych,  jeżeli uważają Państwo, iż przetwarzanie i przechowywanie danych przez "Blue Angels import eksport"  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 8. Strona internetowa www.smok.com.pl posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.smok.com.pl  do indywidualnych potrzeb Użytkownika strony internetowej.
 9. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies.
 10. Administrator prosi, aby wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony danych osobowych Kupujących zgłaszać drogą mailową (na adres poczty elektronicznej info@smok.com.pl) albo telefonicznie (na numer 602-867-075) bądź listownie (na wskazany w par. 1 adres siedziby Sprzedawcy).

§8.Kwestie prawne i odpowiedzialność.

 1. Niewłaściwe użytkowanie programu może naruszać przepisy prawa obowiązujące w danym kraju.
 2. Sprzedawca, dystrybutor i producent nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystywanie programów.
 3. Zabronione jest używanie programów do czynów zabronionych prawem w szczególności do zamazywania prawidłowego przebiegu pojazdu .Część oprogramowania służąca do ustawiania nowej wartości kilometrów służy wyłącznie do naprawy prawidłowego wskazania przebiegu pojazdu.
 4. Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny
  „Art. 306a.
  § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru,
  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  § 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.


§9. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia Regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcą umów jest sąd w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy. 
 3. Zgodnie z art. 1836 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.
 4. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów także poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników będących Konsumentami o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie siedmiu dni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. 
 8. Promocje w sklepie internetowym co do zasady nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 9. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez dokonanie wydruku.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2016